InvestorsSIA_pexels-photo-8292884

Kā sadarboties ar VID audita laikā!?

Sāksim ar to, ka uzņēmējam ir vēlams līdzdarboties VID audita procesā. Vai zināt, ko tieši darīt un ko nedarīt?

Rūpīgi gatavojieties sākumsarunai

Mūsu praksē nereti ir gadījumi, ka VID, analizējot sākumsarunas laikā sniegto informāciju, kopsakarā ar auditā vēlāk iegūto informāciju secina, ka nodokļu maksātājs jau sākumsarunas laikā ir sniedzis pretrunīgus paskaidrojumus attiecībā uz auditā apstrīdētajiem darījumiem.

Pirms audita uzsauciet pusdienas sadarbības partneriem

Audita sākumsaruna ir neatņemama audita sastāvdaļa, kurā tiek iegūta plašāka informācija par nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, grāmatvedības uzskaiti, darījumu partneriem un tamlīdzīgi. Kārtīgi nepārdomātas informācijas norādīšana tās laikā var negatīvi ietekmēt audita rezultātu.

Ļoti būtiski ir rūpīgi pārdomāt informāciju, kura tiek sniegta VID audita laikā. Pieprasot sniegt informāciju, VID norāda termiņu, līdz kuram informācija ir jāsniedz, tāpēc īpaši svarīgi ir paskaidrojumus sniegt iespējami detalizētus, pirms tam rūpīgi pārdomājot paskaidrojumos norādīto informāciju, jo VID ar to rūpīgi strādās.

Izrietoši no LR likumiem un normatīvajiem aktiem, VID ir tiesības audita laikā iegūt papildu informāciju ne tikai no auditējamā nodokļu maksātāja, bet arī no tā sadarbības partneriem, esošiem un bijušajiem darbiniekiem, veikt Jūsu saimnieciskās darbības novērošanu. Tāpēc būtiski ir tas, lai Jūsu sadarbības partneru un citu personu sniegtā informācija nebūtu vispārīga vai pretrunīga. Savukārt apstāklis, ka paskaidrojumā tiks norādīts, ka paskaidrojumu sniedzējs neatceras par strīdus darījumu norisi, jo tas ir noticis, piemēram, pirms vairākiem gadiem, tiks negatīvi uztverts no VID puses.

Sadarboties ir lētāk nekā ignorēt

Neizbēgami ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja nodokļu maksātājs izvairās no audita veikšanas, nesniedz auditam nepieciešamo informāciju, kavē auditorus audita veikšanā, VID ir tiesīgs noteikt dažādas sankcijas, kā, piemēram, valdes loceklim sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu vai rosināt atņemt tiesības ieņemt valdes locekļa amatu uz laiku līdz trim gadiem. Arī šāds apstāklis var negatīvi ietekmēt audita rezultātu.

Turklāt, ja audita laikā nodokļu maksātājs – tā pārstāvja vai valdes locekļa personā – nav sadarbojies ar VID vai budžetā nomaksājamo nodokļu summu auditā nav iespējams noteikt, VID ir tiesīgs nodokļu maksājumus noteikt uz aprēķinu pamata.

Ko tas nozīmē? Tad VID budžetā maksājamo nodokļu summu nosaka uz aprēķinu pamata, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju. Šādā gadījumā ir jāņem vērā, ka VID netiešo aprēķinu ceļā iegūtie rezultāti nekad nebūs tikpat precīzi, kā tad, ja pats nodokļu maksātājs rūpīgi uzrādītu savus grāmatvedības datus VID un izpildītu sadarbības pienākumu ar VID.

Audita termiņi

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.pantu, audits ir veicams 90 dienu laikā no dienas, kad ir uzsākts audits. Vienlaikus normatīvie akti pieļauj VID tiesības pagarināt audita veikšanas termiņu vēl uz 30 dienām, ja ir nepieciešama papildu informācija audita veikšanai, un vēl uz 60 dienām, ja ir nepieciešama informācija no ārvalstu nodokļu administrācijas vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm, vai no nodokļu maksātāja, kuram tiek veikta transfertcenu pārbaude.

Šeit ir jānošķir audita veikšanas termiņa pagarinājums no konkrēta laikaposma neieskaitīšanas audita veikšanas termiņā. Audita veikšanas termiņā neieskaita:

_laika posmu no dienas, kad ārvalstu nodokļu administrācijai vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm pieprasīta informācija par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības aktivitātēm ārvalstīs, līdz atbildes saņemšanas dienai,
termiņu par kādu nodokļu maksātājs ir nokavējis nodokļu administrācijas pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņu,
termiņu, kurā audita veikšana nav bijusi iespējama nodokļu maksātāja vai tā pilnvaroto personu prombūtnes dēļ, arī slimības dēļ,
termiņu, kad transfertcenu pārbaudes ietvaros nodokļu maksātājam ir pieprasīta informācija, līdz atbildes saņemšanas dienai._

Rūpīgi izlasiet noslēguma protokolu

VID audita procesa noslēgums ir tā amatpersonas lēmums par audita rezultātiem. Pirms audita lēmuma pieņemšanas VID sastāda un nosūta audita noslēguma sarunas protokolu, ar kuru vēlams rūpīgi un detalizēti iepazīties pirms noslēguma sarunas. Tajā tiek atspoguļots auditā konstatētais un tiek dota iespēja izteikt argumentus savas pozīcijas pamatošanai.

Lai gan audita noslēguma sarunas laikā izteiktie argumenti no VID puses, visbiežāk, formālu apsvērumu dēļ tiek noraidīti, tomēr pastāv gadījumi, kad, nodokļu maksātājam rūpīgi iepazīstoties ar audita noslēguma sarunas protokolu, sniedzot detalizētus paskaidrojumus un iesniedzot darījumu apstiprinošos dokumentus, VID audita noslēguma sarunas protokolā norādīto prognozēto budžetā maksājamo nodokļu summu samazina vai no budžeta atmaksājamo summu attiecīgi palielina.

Gan no LR likumiem un normatīvajiem aktiem, gan no spēkā esošās tiesu prakses VID audita rezultātu apstrīdēšanā izriet nodokļu maksātāja līdzdarbošanās princips VID auditos. Proti, pašam nodokļu maksātājam – valdes loceklim vai tā pilnvarotajai personai – būtu aktīvi jāņem dalība nodokļu audita procesā jau no paša sākuma, metodiski pareizi jākomunicē ar VID un aktīvi jāiesniedz VID pierādījumu dokumenti un aktīvi un, galvenais, precīzi jāskaidro VID konstatēto strīdus darījumu norises faktiskie apstākļi. Tikai ar šādu pieeju ir iespējams panākt pozitīvu rezultātu VID auditam!

Piesakoties pakalpojumam mājas lapā, Jūs saņemsiet bezmaksas risinājumu grāmatvedības datu pārnešanai, lai ērtāk uzsāktu sadarbību ar mums. Kā arī 2 stundu bezmaksas konsultāciju kā uzlabot Jūsu saimniecisko darbību!

Comments are closed.