Melns kalkulātors, papirs un pildspalva

UZŅĒMĒJA TIESĪBAS VID AUDITĀ: 6 IETEIKUMI

Vismaz pagaidām statistika nav uzņēmēju pusē, jo VID veikts nodokļu audits 95% gadījumu beidzas ar uzrēķinu… Audits var skart jebkuru nodokļu maksātāju. Tomēr daudzas reizes ir gadījies mūsu klientus pasargāt no uzrēķiniem, tāpēc uz šo situāciju raugāmies ar optimismu! Ne vienmēr ir iespējams uzzināt, kādēļ ir nolēmts uzsākt nodokļu auditu, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija. Visticamāk, šāds lēmums saistīts ar kāda riska iestāšanos par nodokļu maksātāja vai tā partnera, VIDaprāt, aizdomīgiem darījumiem. Jāņem vērā, ka šādā situācijā var nonākt jebkurš ilgi strādājošs uzņēmums. Nekļūdās tikai tie, kas neko nedara!

#1 Jums būs 10 darba dienas, lai sagatavotos

VID ir pienākums informēt nodokļu maksātāju par audita sākšanu rakstveidā vismaz 10 darba dienas iepriekš, norādot audita sākšanas dienu, audita termiņu, pārbaudāmos nodokļus, nodokļu deklarācijas posteņus, pārbaudāmās nodevas vai citus valsts noteiktos maksājumus un taksācijas periodus, kā arī informējot, vai tiks pārbaudīta transfertcenas atbilstība darījuma tirgus cenai (vērtībai). Lēmuma paziņošana parasti notiek EDS sistēmā. Lēmums par audita sākšanu nav pārsūdzams, līdz ar to panākt, ka audits netiks veikts, ir gandrīz neiespējami.

#2 Šajā laikā Jūs varat vēl paspēt laboties

Pēc paziņojuma par audita uzsākšanu no VID nodokļu maksātājs var izlemt labprātīgi veikt labojumus vai precizējumus nodokļu deklarācijās. Šādas tiesības nodokļu maksātājam ir dotas līdz audita sākumam. Ja nodokļu maksātājs uzskata, ka visas iesniegtās nodokļu deklarācijas ir pareizas un citus pārkāpumus VID nevarētu konstatēt, atliek tikai gatavoties nodokļu auditam, piemēram, atbilstoši normatīvo aktu prasībām sakārtojot grāmatvedības dokumentus, kas attiecas uz auditējamo periodu. Tāpat atkarībā no auditējamā nodokļa ir jāpievērš pastiprināta uzmanība notikušajiem darījumiem. Piemēram, ja tiks auditēts pievienotās vērtības nodoklis, jāpārbauda darījumi un darījumu partneri auditējamā periodā un jau sākotnēji jācenšas identificēt darījumus, ko VID varētu vēlēties analizēt padziļināti vai apšaubīt. Bieži pašam nodokļu maksātājam, jau saņemot paziņojumu, tas ir skaidrs.

#3 Audita sākumu varat pārcelt

Dzīvē gadās visādi. Piemēram, ja Jums jau ir nopirktas biļetes uz Maljorku atvaļinājumam, esat ilgstošā darba komandējumā vai ir kādi citādi iemesli, kādēļ Jūs kā nodokļu maksātājs VID noteiktajā laikā nevarat (vai nevēlaties) pieļaut audita sākšanu, tad Jums ir tiesības lūgt VID noteikt vēlāku termiņu. Lai gan VID nav šāda pienākuma, parasti VID ievēro nodokļu maksātāju izteiktos lūgumus par audita sākuma datuma maiņu, ja tie ir argumentēti.

#4 Var prasīt skaidrojumus par audita nosacījumu maiņu

VID var jebkurā brīdī pēc savas iniciatīvas var mainīt pārbaudāmos nodokļus, nodokļu deklarāciju posteņus, taksācijas periodus utt. Praksē VID savas tiesības mainīt audita nosacījumus izmanto regulāri, līdz ar to nodokļu maksātājs nevar paļauties, ka, ja audits ir sākts, piemēram, tikai par PVN, tad VID nepārbaudīs citus nodokļus. Arī pārsūdzēt lēmumu par audita nosacījumu maiņu nevar. Parasti VID, piemēram, pārbaudāmos nodokļus maina, ja audita laikā auditori ir ieguvuši informāciju, kas rada aizdomas, ka nodokļu maksātājs varētu būt rīkojies prettiesiski saistībā ar cita nodokļa samaksu. Piemēram, VID sākotnēji ieradās auditēt algas, bet audita procesā, saņemot pretrunīgu informāciju no aptaujātajiem darbiniekiem par dažādu slēptu labumu saņemšanu no uzņēmuma, var uzsākt PVN un UIN auditu. Tādējādi katra audita nosacījuma maiņa ir rūpīgi analizējama, un nodokļu maksātājam kopā ar savu grāmatvedi būtu jāspēj secināt vai noskaidrot attiecīgā VID lēmuma pamatojumu, lai iespējami efektīvi varētu realizēt savu interešu aizstāvību jaunajos apstākļos.

#5 Audita rezultātus var pieprasīt atcelt

Vispārējā gadījumā nodokļu audits pabeidzams 90 dienu laikā pēc tā sākšanas. Diemžēl, praksē sarežģītās lietās tā notiek reti, jo VID regulāri izmanto savas likumā noteiktās tiesības audita termiņu pagarināt. Termiņu neievērošanu audita laikā pārsūdzēt nevar. Ja termiņu neievēro VID, tas var būt iemesls, lai VID lēmumu par audita rezultātiem vēlāk atceltu. Atbilstoši tiesu praksei, piemēram, audita veikšana ilgāk nekā noteikts likumā, automātiski nepadara VID lēmumu audita lietā par atceļamu. Tomēr, ja audita termiņš ir pārsniegts, tādējādi pieļaujot procesuālu pārkāpumu, un VID nespēj pienācīgi pamatot kavējuma iemeslus, VID lēmums par audita rezultātiem saskaņā ar tiesu praksi ir atceļams. VID lēmums par audita rezultātiem atceļams arī tad, ja VID audita laikā lēmumu par audita termiņa pagarināšanu ir pieņēmušas amatpersonas, kas nav pilnvarotas to darīt. VID audita rezultāts ir atceļams arī tad, ja piemēram VID, tuvojoties likumā noteiktajam audita beigu termiņam, veic auditam acīmredzami nenozīmīgas informācijas pieprasījumu ārvalstīm, lai tādējādi formāli iegūtu tiesības pagarināt audita termiņu līdz 60 dienām. Ir bijuši arī gadījumi, kad VID veic vairāk nekā gadu ilgu auditu, to pamatojot ar starpvalstu nodokļu pārbaudes veikšanu. Taču, ja nodokļu maksātājam ir izdevies iegūt informāciju par veiktajām darbībām šajā nodokļu auditā, un ir secināms, ka sadarbība ar ārvalstu nodokļu administrāciju faktiski nenotiek un ilgais laiks tiek izmantots, lai veiktu pārbaudes un darbības tepat Latvijā, tad – ja nodokļu maksātājs spēj pierādīt, ka nodokļu audits pagarināts un veikts nepamatoti ilgi – tas var būt iemesls vēlākā VID lēmuma atcelšanai.

#6 Lēmumus varat pārsūdzēt

Audits noslēdzas ar VID amatpersonas lēmumu, ar kuru tiek konstatēts, ka pārkāpumi nodokļu maksātāja rīcībā nav konstatēti, vai arī ar lēmumu par valsts budžetā papildus veicamiem maksājumiem. Amatpersonas lēmums ir pārsūdzams VID ģenerāldirektoram. Šajā procesa stadijā vēl pēdējo reizi iestādes ietvaros iespējama klātienes saruna ar VID lēmuma pieņēmējiem. Šīs tiesības nodokļu maksātājam ieteicams izmantot, lai pārrunātu strīdīgos jautājumus un izprastu VID pozīciju. Sarunā vēlams pieaicināt nodokļu administratīvos procesus pārzinošu speciālistu. Uzklausot VID pārstāvju viedokli, ir iespējams secināt, vai lietā vēlams iesniegt vēl papildu pierādījumus vai skaidrojumus, un to ir arī jādara. Ja arī VID ģenerāldirektora lēmums ir nodokļu maksātājam nelabvēlīgs, tas tālāk pārsūdzams tiesā. P.S. Nākamreiz uzzināsiet par kuriem 15 riskiem ikvienam grāmatvedim būtu jāziņo VIDam!
Piesakoties pakalpojumam mājas lapā, Jūs saņemsiet bezmaksas risinājumu grāmatvedības datu pārnešanai, lai ērtāk uzsāktu sadarbību ar mums. Kā arī 2 stundu bezmaksas konsultāciju kā uzlabot Jūsu saimniecisko darbību!

Comments are closed.