InvestorsSIA_pexels-skitterphoto-633881

Valdes loceklim jāsedz nenomaksātie nodokļi VID – tiešām!?

Saskaņā ar LR likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto, valdes locekļa personīgā atbildība var tikt attiecināta uz tiem juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc 2015.gada 1.janvāra.

Valsts ieņēmumu dienests var uzsākt administratīvo procesu par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzību no valdes locekļa (par juridisko personu nodokļu parādiem) tikai gadījumos, kad vienlaikus izpildās visi turpmāk minētie nosacījumi konkrētā situācijā:

  • nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 (piecdesmit) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu (500 euro) kopsummu (2022.g. – 25 000 euro);
  • lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots nodokļu maksātājam – uzņēmumam, kurš ir reāli parādā Valsts budžetam;
  • ir konstatēts, ka pēc nodokļu parāda izveidošanās uzņēmums ir atsavinājis aktīvus ieinteresētajai personai;
  • ir sastādīts akts par nodokļu parāda piedziņas neiespējamību no uzņēmuma;
  • juridiskā personas valde pati nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Konstatējot visus iepriekš minētos apstākļus Valsts ieņēmumu dienests triju mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību rakstveidā brīdina juridisko personu un valdes locekli par to, ka tiek uzsākts process par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu.

 

Ja juridiskajai personai ir vairāki valdes locekļi, viņi par juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem atbild solidāri.

 

Valsts ieņēmumu dienests nodokļu parāda piedziņu no valdes locekļa var neuzsākt, ja valdes loceklis pierāda, ka ir pastāvējuši objektīvi apstākļi maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanai vai arī tiks iesniegti dokumenti atbilstoši kuriem valdes loceklis nebūtu uzskatāms par atbildīgu par juridiskās personas saistībām.

 

Comments are closed.